Οδηγός Επαγγέλματος – Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Α.  ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (υπάρχουσα κατάσταση)

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ έχει συνταχθεί από τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Γιώργο Κ. Βαρελίδη (Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πολεοδόμος ΕΜΠ), κατ` ανάθεση του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (πρ. ΤΕΙ Πειραιά) και έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από Εθνικούς Πόρους και από την Ε.Ε. (Ε.Κ.Τ.), σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης (Δ.Α.ΣΤΑ.) του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Περιέχει – μεταξύ πολλών άλλων – αναλυτική περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του επαγγελματικού πεδίου και των τρόπων απασχόλησης του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. και επίσης, πλήρη νομοτεχνική ανάλυση του εκκρεμούς ζητήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων (βλ. σελ. 20 – 36 του Οδηγού). Τα ως άνω καταγράφονται για πρώτη φορά στη σχετική βιβλιογραφία και ο Οδηγός είναι επικαιροποιημένος μέχρι τις αρχές του 2013, όταν και ολοκληρώθηκε (γι` αυτό και αναφέρεται σε «Πολιτικούς Δομικών Έργων»). Τα βασικότερα στοιχεία της ανάλυσης για τα επαγγελματικά δικαιώματα ισχύουν και εκκρεμούν μέχρι σήμερα.

Δείτε τον Οδηγό Επαγγέλματος σε αρχείο PDF.

Β.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Επισυνάπτονται δύο (2) έγγραφα Προτάσεων – Αιτιολογικών Εκθέσεων για τα ενδεικτικά επαγγελματικά πεδία απασχόλησης των πτυχιούχων κατ` αντιστοιχία με το περιεχόμενο των σπουδών:

B1.  «Πρόταση – Αιτιολογική Έκθεση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.) Ενδεικτικών Τομέων Έργων, Εργασιών & Δραστηριοτήτων των Πτυχιούχων».
Είναι εγκεκριμένη ομοφώνως στην από 11/7/2016 Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (ΑΔΑ: Ω53Γ46914Υ-ΙΕΡ). Συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2016 με αφορμή έγγραφο αίτημα προς το Τμήμα της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης εκκρεμότητας νομοθέτησης επαγγελματικών δικαιωμάτων και της επακόλουθης υποχρέωσης της ελληνικής πολιτείας (Αποφ. ΣτΕ κ.ά. δικαστικές αποφάσεις) για έκδοση κανονιστικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των αποφοίτων. Αποτελεί τεκμηριωμένη εισήγηση για τα πεδία απασχόλησης στα οποία μπορούν να αποδοθούν επαγγελματικά δικαιώματα, με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, την ακαδημαϊκή δράση και τα θεσμοθετημένα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του οικείου Τμήματος.
Δείτε την Πρόταση – Αιτιολογική Έκθεση για το Τμήμα του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. σε αρχείο WORD (10 σελ.)

B2.  Πρόταση – Αιτιολογική Έκθεση προς το Υπουργείο Παιδείας για τα επαγγελματικά πεδία απασχόλησης.
Βασίζεται στο προηγούμενο έγγραφο αλλά εδώ η σχετική τεκμηρίωση γίνεται με βάση τα γενικά και ειδικότερα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σπουδών όλων των λειτουργούντων Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση «Δομοστατικών Έργων» (πρώην Τμήματα «Πολιτικών Δομικών Έργων»), δηλαδή αυτών του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Θεσσαλίας (παράρτημα Τρικάλων) ενώ η Έκθεση καλύπτει και την κατεύθυνση «Μορφολογίας και Αναστήλωσης» (παράρτημα Τρικάλων). Προφανώς δε, καλύπτεται και το αντίστοιχο Τμ. Πολιτικών Δομικών Έργων που λειτουργούσε στο ΤΕΙ Κρήτης.

Η Πρόταση – Αιτιολογική Έκθεση προς το Υπουργείο Παιδείας έχει γίνει κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας προς τα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας, με το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. να αναλαμβάνει το ρόλο του κεντρικού συντονιστικού φορέα για τη σύνταξη, συλλογή και διαβίβαση προς το Υπ. Παιδείας των σχετικών προτάσεων, ενόψει της επιτακτικής ανάγκης για σύνταξη κανονιστικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των πτυχιούχων.  Το έγγραφο της παρούσας πρότασης διαβιβάστηκε στο Υπουργείο το Μάρτιο του 2017.
Δείτε την Πρόταση – Αιτιολογική Έκθεση προς το Υπ. Παιδείας σε αρχείο WORD (8 σελ.)

Τα δύο ως άνω κείμενα αποτελούν – μέχρι το τέλος του 2017 που έγινε η παρούσα ανάρτηση – τη μόνη τεκμηριωμένη βάση αναφοράς για τον προσδιορισμό επαγγελματικών πεδίων απασχόλησης των πτυχιούχων κατ` εφαρμογή της σχετικής νομολογίας του ΣτΕ, η οποία ορίζει ότι ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να γίνει σε συνάρτηση με το περιεχόμενο σπουδών της κάθε ειδικότητας.

Επειδή οι Αιτιολογικές Εκθέσεις είναι «ανοιχτές» προς επικαιροποίηση ή συμπλήρωση, παρακαλείται όποιος συνάδελφος μηχανικός έχει σχετικές τεκμηριωμένες παρατηρήσεις να επικοινωνήσει με τον καθηγητή Γιώργο Κ. Βαρελίδη στο e-mail:  gvarel@puas.gr  ή  στο τηλ. 6977-091723.